SECHAP - Pavel Klabík

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě (dále jen e-shop) www.sechap-klabik.cz. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (zákazník nebo spotřebitel). Tyto smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou konečný spotřebitel (občan-nepodnikatel) řídí se vztahy obchodními podmínkami danými občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), řídí se vztahy obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše v platném znění.

Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami a reklamačním řádem.

Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím svých obchodních zástupců dodává kupujícímu zboží.

Konečný spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o osobu, která nakupuje zboží za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím.

Odběratel je fyzická, nebo právnická osoba, která provádí nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci své podnikatelské činnosti.

Kupující je osoba vymezená v bodech 3 a 4 tohoto vymezení pojmů.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, přičemž samotná kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání objednávkového formuláře z e-shopu. Od tohoto okamžiku vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti.

Ochrana osobních údajů

Prodávající se tímto zavazuje, že všechny osobní údaje o kupujícím, které získal v souvislosti s jeho registraci a objednávkami bude zpracovávat výhradně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a bude využívat takto získané osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží.

Prodávající prohlašuje, že zpracováním osobních údajů kupujícího jsou pověřeni pouze vyhrazení pracovníci prodávajícího.

Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením registračního formuláře souhlasí, ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech zde uvedených osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.

Práva kupujícího ve vztahu k ochraně jím poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Kupující se zavazuje vyhovět případným požadavkům prodávajícího na získání dalších údajů ze strany kupujícího za účelem ověření správnosti, úplnosti a pravdivosti údajů uvedených kupujícím ve formulářích „Registrace“ a „Košík“, zejména telefonního, faxového, nebo e-mailového kontaktu na kupujícího, případně na jím pověřeného pracovníka kupujícího.

Prodávající smlouvy o koupi zboží archivuje, přičemž tato databáze je přístupná pouze vymezeným pracovníkům prodávajícího.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, učiněné prostřednictvím www.sechap-klabik.cz, jsou závazné. Postup, jak vybrat požadované zboží a jak provést objednávku, najdete na stránce „Jak nakupovat“.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku odeslání objednávky z e-shopu.

Podmínkou pro platnost objednávky v e-shopu je zadání všech povinných, formulářem předepsaných údajů.

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Jsou uvedeny bez DPH a s DPH.

Poštovné a balné při zaslání zboží na dobírku činí 100 Kč. Není účtováno pro objednávku v hodnotě 3000 Kč a vyšší.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.

Vyplněním registračního formuláře a objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (viz. Ochrana osobních údajů).

Zaslání zboží

Dodací lhůta

Zboží doručuje dodavatel, zpravidla do 7 pracovních dnů.

U objednávek doručených v mimopracovní době (dny pracovního volna, pracovního klidu a státní svátky) se doba doručení prodlužuje o tyto dny.

Způsob dopravy a možnosti platby

Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky.

Zásilky, které jsou dodavateli vráceny jako nevyzvednuté, nebo nedoručitelné zasílá dodavatel znovu pouze na opětovné vyžádání. V takovém případě je dodavatel oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny, nebo přiměřené zálohy předem.

Převzetí zboží

Běžné prozvozní hodiny jsou v pracovní dny (Po-Pá) mezi 8.00 - 16.00 hod.

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, v případě platby v hotovosti při doručení i příjmový pokladní doklad, a je-li to u stanovených druhů zboží pak i záruční list a návod na používání výrobku v českém jazyce.

Součástí dodávky zboží není jeho instalace, ani předvedení.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Konečný spotřebitel má právo na základě ustanovení odstavce 7 § 53 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. V takovémto případě je povinen zboží zaslat zpět prodávajícímu v uvedené lhůtě – podmínkou je doručení vraceného zboží prodávajícímu. Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů Konečnému spotřebiteli vrátí zpět odpovídající část kupní ceny, a to předem dohodnutým způsobem.

V případě, že odběratel žádá o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), je povinen zboží doručit zpět dodavateli bez známek používání, nepoškozené, nejlépe v původním obalu spolu s dodacím listem, nebo daňovým dokladem.

Při zaslání zboží zpět je odběratel povinen zvolit přiměřený obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

Zboží, které bylo poškozeno při přepravě zpět dodavateli, nebo v důsledku nevhodného obalu není možné vyměnit nebo za takové zboží žádat vrácení peněz.

Odběrateli bude vrácena poměrná část kupní ceny, odpovídající rozsahu vráceného zboží. Náklady spojené s vracením zboží hradí odběratel.

Dodavatel neakceptuje vracení zboží formou dobírky. V takovémto případě je dodavatel oprávněn zboží od odběratele zpět nepřevzít.

Záruční podmínky a reklamace

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku zákoníku. Činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba počíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě a dobu, po kterou dodavatel vyřizoval reklamaci.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.sechap-klabik.cz a právním řádem platným v ČR.

Zboží se reklamuje přímo u prodávajícího v provozovně společnosti.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu www.sechap-klabik.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto podmínky platí od 1.ledna 2011


Košík  

(prázdný)

Novinky

Nejprodávanější

Akční nabídka